Groepe

Die Jesuslewe word ook ontdek in verhoudings met mekaar.

Seniors

Hierdie bedieningsgroep is vir persone 60 jaar en ouer en kom elke eerste Woensdag van die maand by Hippolaan en Midstream bymekaar. Daar is ook ʼn Bybelstudiegroep by Hippolaan en Midstream wat weekliks bymekaar kom. Die bediening aan seniors sluit ook besoeke, begeleiding en persoonlike kontak in.
012 663 2003 x 218

Selgroepe

ʼn Verskeidenheid selgroepe kom ten minste elke twee weke bymekaar om die Jesuslewe saam te ontdek. Om deel te word van ʼn selgroep, woon gerus een van ons selindelingsaande by.
012 663 2003 x 218

Mannebediening

KSM Mannebediening bied ʼn ruimte waar manne geestelik kan groei en God se plan vir hul lewens kan ontdek. Gedurende die jaar word ʼn seminaar, konferensie, ontbyt en lofprysingsaand aangebied. Vrydae vind die Manne 5:55 plaas. Hier bid die manne saam en luister na getuienisse.
012 663 2003 x 218

Vrouebediening

KSM Vrouebediening bedien, bemagtig en inspireer vroue deur kwartaallikse sprekers, ʼn vrouekamp, ʼn ma-en-dogter-geleentheid asook ʼn lofprysingsaand. Vroue bid saam, ondersteun mekaar en is betrokke by projekte.
012 663 2003 x 218

Navrae

Huwelike

KSM het ʼn hart vir huwelike. Die huwelik is ʼn wonderlike plek om God se liefde en droom uit te leef en mekaar op te bou.

Ons skep ook verskeie ruimtes waar huwelike en verhoudings versterk en verryk kan word – van grootgroeppraatjies tot intieme gesprekke. Kyk gerus wat ons bied.

Huweliksvoorbereidingskursus

In hierdie kursus behandel ons die verskille tussen man en vrou, vrese en verwagtings, konflik, finansies, kinders, intimiteit, veilige ruimtes, beplanning van julle groot dag, persoonlikhede en elke paartjie se belangrikste verhouding – ʼn verhouding met God.
Kontakpersoon: Heidi Botha
012 663 2003 x 254

Huweliksbevestiging

Ons predikante is beskikbaar om paartjies in die huwelik te bevestig. Kontak die predikant van jou keuse direk of stuur ʼn e-pos by die navrae skakel hieronder.

Alpha Huwelikskursus

ʼn Reeks van sewe sessies wat ontwerp is om paartjies te help om te belê in hul verhouding en ʼn sterker huwelik te bou. Dit is in die vorm van ʼn date night waar paartjies alleen sit, iets saam eet en gelei word om met mekaar oor spesifieke temas te gesels.
Kontakpersoon: Rita Barnes
012 663 2003 x 333

Huweliksberading

Ons beraders, terapeute en sielkundiges staan paartjies by om mekaar weer opnuut te vind en emosioneel te bind.
Kontakpersoon: Ria Mardon
012 663 1610

Navrae

Kinders

KSM Kinders streef daarna om kinders 3-13 jaar in 'n lewende verhouding met Jesus te bring en tot volle dissipelskap in Jesus te begelei.

Vir registrasies, reëls rondom die kinderdienste en kwartaalkalender besoek ons navrae skakel hieronder.

Navrae

Tieners

KSM Tieners begelei gr. 8-11 tieners om in ʼn persoonlike verhouding met Jesus te staan. Hier loop die energie hoog en beleef ons diep oomblikke. KSM Tieners het 'n spesiale tienerdiens by die Hippolaan gemeente (17:30) terwyl die tieners by ons Midstream gemeente die Glow aandiens bywoon (17:30).
Bedieningsleier: Teodor van der Spuy
012 663 2003 x 204
Koördineerder: Tinarie van der Merwe
012 663 2003 x 205

24-uur WhatsApp-lyn en navrae:
084 025 2759.

Gr. 8-10 Groepe

Ons kleingroepe is ons ``base camp`` van waar ons glo tieners se lewens verander. Die drie buzz words wat ons tieners gereeld hoor, is Repair, Restore en Raise afgelei uit Jesaja 58:12.

Testimonium (Belydenis)

Testimonium is ʼn jaarprogram vir gr. 11’s waar ons tieners voorberei om uiteindelik self verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle geloofslewe. Dit is ʼn opwindende en propvol program wat tieners voorberei om die Jesuslewe te leef. Tieners reik saam uit, luister na kenners oor moeilike onderwerpe en stap ʼn persoonlike pad met hul kleingroepleiers.

KSM Music Training

KSM se musiekskool lei 'n volgende generasie musikante op in die speel van instrumente asook in lofprysing en aanbidding. Enige persoon is welkom om deel te word hiervan.

Navrae

Jong Volwassenes

Jong volwassenes tussen 19 en 35 jaar kom in die week bymekaar in ʼn groot groep en selgroepe.

Hippolaan:

Woensdae 19:00 waartydens grootgroepkursusse aangebied word.

Midstream:

Maandae 18:30 in selgroepe.

Die Glow dienste van Hippolaan en Midstream word ook spesiaal ingerig vir jong volwassenes se behoeftes.
Kontakpersoon: Tinarie van der Merwe
012 663 2003 x 205

Volwasse belydenis

Testimonium Alt., ʼn 8-weke kursus, word jaarliks aangebied vir persone wat nie die Testimonuim-program tydens hulle hoërskoolloopbaan voltooi het nie.

Navrae

Doop

Doopgeleenthede vind een keer ʼn maand gedurende ons eredienste plaas.

Doopkursus

Hierdie kursus rus doopouers toe oor die dieper betekenis van die doop en strek oor vier Donderdae en word sterk aanbeveel.

Beide doopdienste en kursusdatums verskyn op die kalender onder die opskrif “Tuis”.
Aanbieder: Prof Adrio König.
Navrae: Belinda Ackermann
012 663 2003 x209

Registrasie &
Navrae

Welkom by kerksondermure!

KSM is ʼn unieke makrogemeente wat saam die Jesuslewe ontdek. Jy is hartlik welkom by ons gemeentes in Midstream en by Hippolaan Centurion. Ons is ʼn gemeente wat konstant vernuwe, sodat ons almal op ʼn eietydse manier in hulle konteks kan dien.

Terselfdertyd hou ons vas aan die waarheid van die Woord.  Dit oortuig ons daarvan dat die lewe bedoel is om saam met Jesus op sy manier geleef te word -die lewe op sy beste is die Jesuslewe! Kom ontdek dit saam met ons!

Welkom by

kerksondermure!

KSM is ʼn unieke makrogemeente wat saam die Jesuslewe ontdek. Jy is hartlik welkom by ons gemeentes in Midstream en by Hippolaan Centurion. Ons is ʼn gemeente wat konstant vernuwe, sodat ons almal op ʼn eietydse manier in hulle konteks kan dien.

Terselfdertyd hou ons vas aan die waarheid van die Woord.  Dit oortuig ons daarvan dat die lewe bedoel is om saam met Jesus op sy manier geleef te word -die lewe op sy beste is die Jesuslewe! Kom ontdek dit saam met ons!

EVENTS

PREEKROOSTER

HIPPOLAAN

08:00
Colin Smith
10:00
Colin Smith
GLOW@18:30
Stephan Joubert
08:00 | Doop
Colin Smith
10:00 | Doop
Colin Smith
GLOW@18:30
Stephan Joubert
08:00
Stephan Joubert
10:00
Stephan Joubert
GLOW@18:30
Teodor van der Spuy
08:00
Fanie Venter
10:00
Fanie Venter
GLOW@18:30
Johan Smith

MIDSTREAM

08:00
Ockie Raubenheimer
10:00
Ockie Raubenheimer
08:00 | Doop
Stephan Joubert
10:00 | Doop
Stephan Joubert
08:00
Fanie Venter
10:00
Fanie Venter
GLOW@17:30
Tiesie de Coning
08:00
Colin Smith
10:00
Colin Smith
GLOW@17:30
Teodor van der Spuy

Kom ontdek die Jesuslewe saam ons

VAKANTE POSTE

Leier se profiel:
Die suksesvolle kandidaat sal deel vorm van die uitvoerende span, en sal aanvanklik verantwoordelik wees vir die omvattende bestuur van KSM se Groepebediening asook Jong Volwassenes.

Die kandidaat moet oor die volgende eienskappe/vermoë/ervaring beskik:
– ‘n Spanspeler.
– Organisatoriese vaardighede.
– Voldoende en toepaslike ervaring in gemeentelike bediening.
– Ervaring en/of begrip van bediening in ʼn groot gemeente konteks.
– Verkieslik ʼn gelegitimeerde predikant.
– Die ideale kandidaat het tussen 7 – 15 jaar toepaslike ondervinding.

Vergoeding:
‘n Mededingende pakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Aansoeke:
Verskaf asseblief ‘n kort CV met ten minste twee referente voor sluitingsdatum. Onderhoude mag met die kandidate op die kortlys gevoer word.

Aansoeke kan gestuur word aan:
Miriam Muller by mmuller@ksm.co.za.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  25 Oktober 2018

Vir verdere inligting kontak: Fanie Venter 012 663 2003

Die Gemeenteraad behou homself die reg voor om nie ʼn aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Die suksesvolle kandidaat, met ten minste 5 jaar ondervinding en ʼn toepaslike kwalifikasie, sal verantwoordelik wees om bemarking en kommunikasie op strategiese vlak te beplan en uit te voer, bemarkingsveldtogte en sosiale media te bedryf, rekeningbestuur, interne en eksterne kommunikasie, asook die bestuur van grafiese ontwerpers.

Sterk organisatoriese en strategiese vaardighede, kreatiewe denke, deeglike kennis van sosiale en ander kommunikasiemediums en goeie taalvaardighede is ʼn vereiste.

Verantwoordelikhede:

Beplan, ontwerp en implementeer bemarkings- en kommunikasiestrategieë.

Projekbestuur van en skakeling met eksterne konsultante en agente.

Bestuur van Bemarkingsafdeling, insluitend grafiese ontwerpers.

Beplanning en uitvoering van sosiale media-veldtogte, “apps”, webtuiste en alle ander kommunikasieplatforms.

Beplan en bestuur die vervaardiging van video’s met buite konsultante.

Bemarking en kommunikasie steun en advies aan alle afdelings.

Bestuur van interne en eksterne kommunikasiekanale, -mediums en inhoud, asook die saamstel en bewoording van teks, nuusbriewe, publikasies, ens.

Bestuur van die organisasie se visie en korporatiewe identiteit.

Bestuur van openbare skakeling.

Voortdurende navorsing oor beste praktyke.

ʼn Mededingende vergoedingspakket, met pensioen en ander fondsvoordele, word aangebied. Die pos vereis somtyds betrokkenheid buite normale werksure. Die kandidaat sal verantwoordelik wees vir beide kampusse in Centurion en Midstream, maar sal hoofsaaklik in Centurion gesetel wees.

Aansoeke, tesame met ʼn volledige CV, moet aan mmuller@ksm.co.za gestuur word.
Kontaknommer 012 663 2003.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 26 Oktober 2018.