Testamentêre Hulp

Beskerm jou geliefdes en help ander, selfs al is jy nie meer daar nie.

 

Waarom is ʼn testament noodsaaklik?

Wanneer jy afsterwe is jou testament een van die belangrikste dokumente wat jy vir jou naasbestaandes agterlaat. Indien jy oor geld, besittings, persoonlike eiendom, waardevolle artikels of enige ander bates beskik, vorm dit jou boedel wanneer jy tot sterwe kom. Deur ʼn testament op te stel, bepaal jý wie uit jou boedel erf, wát met jou goed gebeur, en wié jou boedel moet hanteer eksekuteur). Jou testament moet ook (indien van toepassing) jou minderjarige kinders beskerm deur uiteen te sit hoe fondse namens hulle geadministreer moet word.

Wat is die belangrikste elemente van ʼn testament?

ʼn Testament moet aan ʼn aantal wetlike vereistes voldoen, anders kan dit ongeldig verklaar word. Dit moet reg bewoord word, spesifiek geteken en geattesteer word en verkieslik getik wees. Die onderstaande besonderhede moet ingesluit word:

 • Wie die eksekuteur gaan wees.
 • In geval van minderjarige kinders, wie die gekose voog moet wees.
 • Die spesifieke verdeling van alle bates.
 • Volledige name en kontakbesonderhede van alle begunstigdes (persone en/of instansies).
 • Enige veranderings aan ʼn testament of kodisil moet ook wettig reg gedoen word.

Wat is boedelbelasting en erflating?

Boedels bo ʼn sekere waarde is onderhewig aan boedelbelasting. Erflating is óf ʼn gedeelte van jou boedel, die restant van jou boedel, óf spesifieke bemakings soos geskenke wat geld, eiendom of gespesifiseerde artikels kan wees wat jy aan spesifieke persone of
instansies benoem. Erflatings aan eggenote, asook gedeeltes van erflatings aan goedgekeurde weldaadsorganisasies, trusts en publieke weldaadsorganisasies (waarvan KSM oor hul eie publieke weldaadsorganisasie beskik) is vrygestel van boedelbelasting. Jy kan dus ook na jou afsterwe ʼn bydrae tot koninkrykswerk lewer deur ʼn weldaadsorganisasie as ʼn begunstigde in jou testament te benoem en sodoende ook ʼn belastingvoordeel te verkry.

Hoe bewaar jy jou testament?

Sorg dat daar twee oorspronklike afskrifte van jou testament geteken is. Bewaar een in jou lewenslêer (sien later in die pamflet meer inligting oor hierdie lêer) en die ander by iemand wat jy vertrou. Dit is raadsaam dat jou naaste familielede en eksekuteur weet waar die testament gehou word.

Wat is ʼn lewenslêer?

Wanneer jy sterf, moet jou lewensmaat en/of kinders belangrike dokumentasie en inligting soek; ʼn pynlike proses wat maande kan neem en boedelafhandeling met selfs jare kan vertraag – ʼn tydperk wat vir jou geliefdes wat agterbly, uiters traumaties kan wees. Deur ʼn lewenslêer op te stel en by ʼn professionele en verantwoordelike persoon of instansie te bewaar, verseker dat jy alle persoonlike inligting en dokumentasie onmiddellik beskikbaar is wanneer jy sou sterf. ʼn Lewenslêer sal byvoorbeeld die volgende inligting insluit:

 • Jou geldige testament.
 • Jou begrafniswense.
 • Jou lewende testament (indien van toepassing).
 • Jou orgaanskenkingsinligting (indien van toepassing).
 • Jou persoonlike dokumentasie (van afskrif van ID dokument tot afskrif van munisipale diensrekening, ens.).
 • Alle inligting ten opsigte van jou bates en laste.
 • Kontakbesonderhede van relevante persone en instansies.

Laai lewenslêer templaat af.

Hoe kan KSM jou help?

Ons wil jou graag bystaan en ondersteun met inligting ten opsigte van:

 • Die korrekte persone wat algemene riglyne vir die opstel van ʼn geldige testament aan jou kan verskaf.
 • Verwysing na ʼn professionele persoon vir gevorderde boedelbeplanning en regsgebaseerde navrae.
 • Die proses indien jy ʼn bemaking aan KSM se eie publieke weldaadsorganisasie wil maak.
 • Die saamstel van ʼn volledige lewenslêer.

Let wel: Hierdie inligting en pamflet is slegs ʼn riglyn en moet nie as finansiële en/of regsadvies beskou word nie.
Kontak gerus die Netwerk vir Lewe Sentrum by 012 663 1610 of testamente@ksm.co.za vir enige navrae of inligting.